Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έργα σε ανάπτυξη

Συνοπτικά τα έργα σε ανάπτυξη του ομίλου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, κατηγοριοποιημένα ανά τεχνολογία:

Τεχνολογία
Ισχύς (MW)
Σύνολο
117,6
Υδροηλεκτρική
24.8
Αιολική
90.85
Φωτοβολταϊκή
0.82