Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ολοκληρωμένες Λύσεις συντήρησης και λειτουργίας ΦΒ Πάρκων

Η συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κρίνεται απαραίτητη και προτείνεται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές γιατί με τη σωστή συντήρηση επιτυγχάνεται:

 • Επέκταση του χρόνου ζωής της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • Μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.
 • Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητα ς και απόδοσης της εγκατάστασης και κατά συνέπεια της επένδυσης σας.

Η ΠΙΝΔΟΣ ENERGY SERVICES αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη συντήρηση και λειτουργία, γιατί μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασή σας, τη μέγιστη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια τη μέγιστη κερδοφορία.
Για το σκοπό αυτό παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Καθημερινή παρακολούθηση του πάρκου μέσω συστήματος τηλεμετρίας, με σκοπό την καθημερινή καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας και την έγκυρη διάγνωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.
 • Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση βλάβης (σε αντιστοιία με την διαθεισμότητα ανταλλακτικών).
 • Πλήρη έλεγχο ανά εξάμηνο της εγκατάστασης και συντήρηση του εξοπλισμού με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
 • Μηνιαία / εξαμηνιαία / αναφορά που περιλαμβάνει την παραγόμενη ενέργεια, την απόδοση του εξοπλισμού, εκθέσεις συντήρησης / επιθεώρησης και την οικονομική απόδοση της εγκατάστασης.
 • Καθαρισμός του γηπέδου από χόρτα κλπ. τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο
 • Καθαρισμός των πανέλων τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο , με κατάλληλο εξοπλισμό και μεθοδολογία (αποφυγή θερμικού σοκ κλπ.)

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατάστρωσης και εφαρμογής ενός ειδικού προγράμματος συντήρησης με βάση τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης σας και τις προσωπικές σας ανάγκες.


Η ΠΙΝΔΟΣ ENERGY SERVICES διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και καλύπτει το σύνολο των υποσυστημάτων / δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την συντήρηση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αντιστροφείς, σειράς και κεντρικοί
 • Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Αυτοματισμοί (plc, αισθητήρες, scada κλπ.)
 • Επικοινωνίες (gsm, δορυφορικά, GPRS κλπ.)
 • Υδραυλικά και μηχανικά συστήματα
 • Συναγερμοί και κάμερες ασφαλείας
 • Ανάληψη ευθύνης λειτουργίας (υπεύθυνος μηχανικός)

Η δραστηριότητα της συντήρησης ΦΒ έργων καλύπτεται από πιστοποιητικό ISO 9001.
Συνεργάζεται με τους κυριότερους κατασκευαστές εξοπλισμού και παρακολουθεί αδιάλειπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η εμπειρία μας σε έργα μικρής και μεγάλης ισχύος, η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία, η άμεση ανταπόκρισή μας και ο σεβασμός στην επένδυσή σας αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την συνεργασία μας.