Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πληροφορίες ΑΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η αγορά των Α.Π.Ε. διανύει περίοδο παγκόσμιας ανάπτυξης λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών, νομοθετικών ρυθμίσεων και τεχνολογικών εξελίξεων. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει ανέλθει σε πρωταρχικής σημασίας ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο και η ολοένα και μεγαλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και των κυβερνήσεων όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει βοηθήσει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. Σε διεθνές επίπεδο, το Πρωτόκολλο του Κιότο της 11ης Δεκεμβρίου 1997 έχει θεσπίσει το πλαίσιο προώθησης αυτής της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε το Πρωτόκολλο το 2002 ενώ έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Α.Π.Ε. (Οδηγία 2001/77/ΕΚ) έχει θέσει φιλόδοξους ενδεικτικούς στόχους για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχοι οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως τα τέλη του 2010 και οι οποίοι είναι εκφρασμένοι ως ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα, η Οδηγία θέτει ως στόχο το ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να παράγεται από Α.Π.Ε. σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη του 2010 να φθάσει στο 22%, με διαφοροποιημένους στόχους για το κάθε κράτος μέλος οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας σε δυναμικότητα Α.Π.Ε.

Oι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος από αέριους ρύπους που παράγονται από τη χρήση των παραδοσιακών καυσίμων, έχει επίσης ενθαρρύνει την έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική χρήση των Α.Π.Ε. Σήμερα, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ποικίλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα. Οι προσπάθειες για Έρευνα και Ανάπτυξη συνεχίζονται με στόχο την τελειοποίηση των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί, και πιο συγκεκριμένα την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους αυτών των τεχνολογιών.

Η αιολική ενέργεια, αναπτύσσεται ραγδαίως σε παγκόσμια κλίμακα, με τη συνολική παγκόσμια ισχύ να έχει αυξηθεί από λιγότερο από 1.000 MW το 1983 σε 71.146 MW στο τέλος του 2006. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα μεγάλη από το 1997 και μετά, αντικατοπτρίζοντας την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τα ενισχυμένα μέτρα υποστήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Α.Π.Ε.). Η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην Ευρώπη ισοδυναμούσε με 40.906 MW στο τέλος του 2005 εν συγκρίσει με 47.379 MW στο τέλος του 2006, μία ετήσια αύξηση της τάξης του 15,8%. (Πηγή: Wind Power Monthly News Magazine).