Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πληροφορίες ΑΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Ελληνική Αγορά

Η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό συγκεντρωτισμό ενώ είναι έντονα ρυθμιζόμενη, με τη ΔΕΗ να κατέχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 95%. Ως αποτέλεσμα του μέχρι σήμερα χαμηλού ρυθμού επενδύσεων καθώς και γεωγραφικής απομόνωσης της Ελλάδας (σχετικά περιορισμένη διασύνδεση με γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία, η ΠΓΔΜ, η Ιταλία και η Τουρκία), η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση της ζήτησης και η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο κίνδυνο έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να ανοίξει την εγχώρια αγορά στον ανταγωνισμό και να προσελκύσει επενδύσεις έχει ήδη προωθήσει ένα διαγωνισμό και σχεδιάζει άλλους δύο για την κατασκευή συνολικά τριών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με ισχύ περίπου 400 MW η κάθε μια.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα στις 31/12/2006 ήταν περίπου 14.000 MW και απαρτιζόταν από 5.300 MW ισχύος που προέρχεται από καύση λιγνίτη, 3.000 MW ισχύος από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα ενώ η υπόλοιπη ισχύς προέρχεται από μονάδες φυσικού αερίου (περίπου 2.500 MW), μονάδες καύσης πετρελαίου (περίπου 2.300 MW) καθώς και από Α.Π.Ε. (878 MW).

Στα τέλη του 2006, στην Ελλάδα η εγκατεστημένη ισχύς ανερχόταν σε 878 MW ηλεκτροπαραγωγής με την χρήση Α.Π.Ε. (από τα οποία τα 745 MW προέρχονταν από αιολική ενέργεια). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει δεδομένα για την ισχύ από Α.Π.Ε. στην Ελλάδα στα τέλη του 2006: