Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πληροφορίες ΑΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα

ΑΤα ΜΥΕ είναι κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά φιλικές ενεργειακές επενδύσεις. Ένα ΜΥΕ δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρα (φράγμα),αλλά δανείζεται ποσότητα νερού για κάποιες εκατοντάδες μέτρα και το ελευθερώνει πάλι στο ποτάμι, με μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον. Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως η υπ’ αριθμόν μία προτεραιότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβλημάτων της ανθρωπότητας, ως κύριο όπλο για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον , καθώς ο αγωγός είναι θαμμένος και η επίχωση γίνεται με χρήση των προϊόντων εκσκαφής .

Κατά τη λειτουργία των έργων δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς :

  • Τα έργα δεν διαθέτουν φράγμα και ταμιευτήρα
  • Δεν κατακρατούνται φερτές ύλες
  • Δεν μεταβάλλονται τα πλημμυρικά χαρακτηριστικά του ρέματος
  • Δεν αλλοιώνεται η ποιότητα των αξιοποιούμενων υδάτων αφού δεν πραγματοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία οποιεσδήποτε χημικοτεχνικές διεργασίες ούτε και διατίθενται απόβλητα οποιασδήποτε μορφής
  • Δεν υπάρχει θέμα ελεύθερης επικοινωνίας της ιχθυοπανίδας διότι η διακίνηση της αντιμετωπίζεται επαρκώς με την προσθήκη ιχθυόσκαλας στην υδροληψία .

Η χώρα μας εξ’ άλλου έχει αναλάβει πολλαπλές δεσμεύσεις για υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας από καύσεις με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Συγκεκριμένα υπάρχει εθνική δέσμευση που απορρέει από το πρωτόκολλο του Κιότο και την οδηγία 2001/77 ΕΚ για κάλυψη το έτος 2010 ποσοστού 20% των πρωτογενών ηλεκτρικών αναγκών της χώρας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .

Ιδιαίτερα η τεχνολογικά ώριμη και οικονομικά αποδοτική υδροηλεκτρική ενέργεια, παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα (περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, ενεργειακά, κλπ.)Η συσσωρευμένη εμπειρία της τελευταίας 15ετίας, τόσο σε διεθνές επίπεδο (μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν ήδη πάνω από 40.000 MW σταθμών ΑΠΕ, όσο και στην Ελλάδα, όπου λειτουργούν ήδη περίπου 550 MW ανανεώσιμων, δείχνει καθαρά, και πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ εμπορικής κλίμακας δημιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προσπορίζει πολλαπλά, μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά.

ΒΣυντελούν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος μιας περιοχής, αφού περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις εκπομπές επιβλαβών για την υγεία ρυπαντικών ουσιών, που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρελαίου, αερίου που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου θεωρείται πια, σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο, υπεύθυνο - σε πολύ μεγάλο βαθμό - για τις υπερβολικά αυξημένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, για την αυξημένη ξηρασία (μείωση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων και των επιφανειακών νερών), αλλά και για την αύξηση της έντασης καιρικών φαινομένων, όπως οι ξαφνικές και καταστρεπτικές πλημμύρες, κ.α. Έγκυρες μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι μία σημαντική υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βρίσκονται ήδη στο στάδιο σχεδιασμού ή υλοποίησης, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον κατά 11%, και επομένως να περιορίσει αντίστοιχα και τις δυσμενείς επιπτώσεις από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

ΓΜία τελευταία, αλλά πολύ σημαντική , επισήμανση στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τοπικών έργων ΑΠΕ είναι η προοπτική της κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου αξιοποίησης εγχώριου και ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μέσα σε περιβάλλον κενού. Δηλαδή, οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ δεν μπορεί να εξετάζονται αφ' εαυτών αποκλειστικά και η επιλογή να είναι "υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ή μη υλοποίησή του". Η πραγματική, η εύλογη επιλογή είναι άλλη, είναι "υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ ή έργου άλλης ενεργειακής πηγής" (π.χ. λιγνίτη, άνθρακα, φυσικού αερίου, κλπ.), για να καλυφθεί η δεδομένη ενεργειακή ζήτηση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ολοκληρωμένου ενεργειακού/ αναπτυξιακού/ περιβαλλοντικού σχεδιασμού, θα πρέπει να αποτιμηθούν και οι επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ, τα πλεονεκτήματα ή και τα όποια μειονεκτήματά τους, πάντα δηλαδή συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι εναλλακτικές λύσεις του ίδιου ενεργειακού προβλήματος. Εξαγωγή (δηλ. "ξεφόρτωμα") της λύσης σε άλλη περιοχή, και μάλιστα με δραστικά αυξημένο περιβαλλοντικό κόστος (βλ. Πτολεμαίδα / Μεγαλόπολη και λιγνίτη).