Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πληροφορίες ΑΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Αναπτυξιακά Πλεονεκτήματα

Με βάση τα καταγεγραμμένα απολογιστικά στοιχεία των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, τα έργα αυτά :

ΑΣυμβάλλουν σημαντικά στην τοπική απασχόληση. Έτσι π.χ., για ένα τυπικό μικρό υδροηλεκτρικό έργο των 2 MW απαιτούνται :

  • 120 ανθρωπομήνες απασχόλησης στη φάσης της κατασκευής του. Το 30 - 40 % αυτής της απασχόλησης προέρχεται από το ντόπιο εργατικό δυναμικό.
  • 2 μόνιμοι εργαζόμενοι στη φάση λειτουργίας του, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ντόπιοι.
  • Δημιουργεί πολλά νέα εισοδήματα στον τόπο σε ιδιοκτήτες γης, μηχανικούς, εργολάβους, τεχνίτες, εργάτες, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, ξενοδόχους, εστιάτορες, εμπόρους κ.α.

ΒΗ λειτουργία έργων ΑΠΕ προσφέρει ένα μόνιμο και σημαντικό ετήσιο έσοδο στους τοπικούς Δήμους (3% επί του τζίρου τους) με βάση την κείμενη νομοθεσία , αλλά και στην τοπική οικονομία γενικότερα. Έτσι π.χ., ένα τυπικό υδροηλεκτρικό έργο των 2 MW :

  • Έχει κόστος κατασκευής 4 εκατ. Ευρώ περίπου, από τα οποία το 30-40% δαπανάται τοπικά, σε εργολαβίες, προμήθειες, μισθούς στη φάση κατασκευής, κλπ.
  • Έχει τζίρο, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, περίπου 650 χιλ. Ευρώ το χρόνο, από τα οποία (το 3%) εισφέρονται δια νόμου ως έσοδο στους τοπικούς Δήμους, για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.
  • Απαιτεί, για τις ανάγκες λειτουργίας του, 45.000 - 60.000 Ευρώ το χρόνο σε τοπικές δαπάνες (μισθούς τοπικού μόνιμου προσωπικού, τοπικές εργολαβίες συντήρησης και επισκευών, κ.α.)

ΓΗ κατασκευή έργων ΑΠΕ σε μία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη υλοποίηση σειράς αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των άμεσων και μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης. Έτσι :

  • Κατασκευάζονται ή / και βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δημότες, σημαντικά έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό δίκτυο).
  • Κατασκευάζονται, ως αντισταθμιστικά οφέλη (χωρίς κόστος) για τους τοπικούς Δήμους, διάφορα κοινωφελή έργα, όπως κοινοτικοί δρόμοι, ενώ προσφέρονται από τους επενδυτές και ανάλογες χορηγίες.