Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Όμιλος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Εταιρική Δομή

Ο Όμιλος αποτελείται από οχτώ εταιρίες και το οργανόγραμμά τους εμφανίζεται κάτωθι: