Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του ομίλου καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και λειτουργία έργων ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

 • μετρήσεις υδροδυναμικού δυναμικού
 • μετρήσεις αιολικού δυναμικού
 • ενεργειακές μελέτες
 • οικονομοτεχνικές μελέτες
 • περιβαλλοντικές μελέτες
 • σχεδιασμό έργων ΑΠΕ
 • επίβλεψη κατασκευής έργων ΑΠΕ
 • λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών έργων

Σήμερα ο Ομιλος:

 • λειτουργεί τρία ΜΥΕ ισχύος 6,6 MW και δύο Φ/Β πάρκα ισχύος 867 KW
 • κατασκευάζει ένα Φ/Β πάρκο ισχύος 821,1 KW
 • αδειοδοτεί έργα που περιλαμβάνουν 15,13 ΜW μικρά υδροηλεκτρικά και 90,85 ΜW αιολικά
 • αξιολογεί νέες θέσεις έργων ΑΠΕ
 • εξετάζει ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα
 • εξετάζει ενεργειακές επενδύσεις στα Βαλκάνια γενικότερα

Για την επίτευξη των στόχων ο όμιλος διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.